Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o., z siedzibą w Czerwonaku, pod adresem 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 131, KRS: 0000205251, NIP: 7771022658, Regon: 630382146 (dalej zwanym jako „ADO”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy – przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. oferowania Państwu naszych produktów – przez okres wzajemnej współpracy (tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może łączyć się z brakiem możliwości realizacji umowy.
 4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom i nie będą przekazywane poza teren Polski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie będą one również podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.
 5. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. otrzymania kopii swoich danych;
  3. sprostowania (poprawienia) danych;
  4. usunięcia danych;
  5. ograniczenia przetwarzania danych;
  6. do przeniesienia danych;
  7. wniesienia sprzeciwu, oraz
  8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt pisemny z Administratorem. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@fpcz.com.pl lub dzwoniąc pod numer: 616 504 800. Przed realizacją wniosku, będziemy musieli potwierdzić Państwa tożsamość, tj. odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 6. Nadto przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.